1815 Jan Wiebes Kingma schoenmaker te Franeker als gelastigde van Cornelis Aukes Schaafsma timmerman en metselaar te Harlingen erfgenaam van wijlen zijn broeder ? Sikke Aukes in leven wonende te Franeker, verklaard op 23-01-1815 uit de hand te hebben verkocht aan Wiebren Jans Tuinstra mr horlogemaker en Johanna Ides Monsma echtelieden woonachtig te Franeker een huis met erf, staande en gelegen binnen Franeker in wijk TO 120, horende dit perceel tot de nalatenschap van wijlen Sikke Aukes en diens huisvrouw Antje Joostes later getrouwd met Willem Doedes Wierstra en thans bij Cornelis Feddes Boomsma als huurder bewoond, aldus verkocht en in koop aangenomen voor de somma van fl. 142,- te betalen in klinkende en goed gangbare munt voor 11 november 1815.