1798 Cornelis Broers Stellingwerf Mr. bakker en zijn vader Broer Siebes Stellingwerf, Mr. bakker te IJlst kopen op 21-09-1798 een huis en bakkerij, staande en gelegen aan de dijkstraat in wijk TO 127, thans in huur bij Sjoerd Posthumus, Mr. bakker, bezwaard met actien, lasten en lusten, servituten en gerechtig en dienstbaarheden en het onderhoud van de staketten, de losse goederen als winkelborden, planken en kasten, haardijzers en platen zullen niet in de koop versmelten, doch op taxatie van twee onpartijdige personen zullen worden overgenomen en gelijk betaald, de huurder heeft het recht de ketel die zijn eigendom is, weg te nemen en op taxatie door de koper over te nemen, aldus in koop bekomen van Gerke Westerdijk mr horlogiemaker tot Franeker voor de somma van 1350 cg te betalen in vrij geld in een termijn op 12 mei 1799 in baar geld en klinkende munt