1930 Bernardus Smits bakker te Franeker verklaard op 20-06-1930 verkocht en in ware eigendom over gedragen te hebben aan Johannes Mensink bakker te Makkum een huis met bakkerij, bovenwoning, plaats bleek, regenwaterbak, put en vrije steeg, staande en gelegen aan de dijkstraat nr. 30 Kad. Nr. Sectie A 2840, de vaste machines zijn in de koop inbegrepen, aldus verkocht en gegeven voor de somma van fl. 8900,- te betalen in een termijn op of voor de aanvaarding, de aanvaarding kan geschieden op uiterlijk 2 augustus 1930, de bovenwoning is verhuurd aan Ype Hiemstra voor fl. 3,- per week, de koper is verplicht de bestaande huurovereenkomst in stand te houden, de verkoper mag, zolang de bakker Mensink, eventueel zijn weduwe of erfgenamen leven, geen brood of banketbakkerij mag vestigen in of onder Franeker nog een handel in brood en banket zulks op een boete van fl. 10,000,-