1918 Op maandag 16 december 1918 in de herberg van castelein van Loon te Franeker wordt bij publieke veiling te koop aangeboden door Jan Weidema oproeper te Franeker als mondeling gelastigde van Gerard Feringa facturier voor zich en getrouwd in algemene gemeenschap van goederen met Eeltje Hiemstra en als voogd over de minderjarige Wiebren Hiemstra kind van wijlen Jouw Wiebrens Hiemstra en Saapke Pieters Feikema, Klaas Hiemstra mr bakker te Franeker als toeziend voogd over Wiebren Hiemstra, een woonhuis waarin een bakkerij, plaats, bleek, regenwaterbak, put, bergplaats en vrije steeg, staande en gelegen aan de spoordijkstraat te Franeker Kad. Nr. Sectie A 1963, het marmeren blad op de toonbank en de winkel uistalling voor het winkelraam, de gaslichten en de bakkers gereedschappen zijn eigendom van de huurder Piebenga zijn niet in de koop inbegrepen evenals de gasleiding voor munt en kookgas in het bovenhuis, de koper moet overnemen de toonbank, de winkelkast in de winkel en de baktafel in de bakkerij voor fl. 50,- allen erfgenamen van wijlen Pieter Willems Feikema te Herbaijum en wijlen Saapke Pieters Feikema hun moeder weduwe van Jouw Wiebrens Hiemstra, het eerste bod van fl. 5280,- wordt gedaan door Jan Wolthers mr bakker te Franeker. Op maandag 30 december 1918 in de herberg van castelein van Loon te Franeker wordt het bod verhoogd door Siebout IJsselmuiden assuradeur te Franeker naar fl. 6530,- die verklaard het bod te doen als mondeling gemachtigde van Johannes Theodorus Wilhelmus Zeinstra koek en banketbakker te Franeker, het bod wordt aanvaard en aan hem toegewezen, te betalen in een termijn bij de aanvaarding op 12 mei 1919.