1894 Op maandag 12 november 1894 in logement “De Valk” te Franeker wordt bij publieke veiling te koop aangeboden door Jochum Aukes Nijdam koopman wonende te Harlingen een huis met bakkerij, plaats, bleek, regenwaterbak, put, bergplaats en vrije steeg, staande en gelegen aan de spoordijkstraat te Franeker Kad. Nr. Sectie A 1963, de kosten van kamerhuur en verteringen op de zittingsdagen zijn voor de koper, de hoed, moed en onderhoud van het gekochte gaan voor iedere koper dadelijk na de finale toewijzing over en in, de belastingen komen na 1 januari 1895 voor rekening van de koper, de aanvaarding kan geschieden op 12 mei 1895 met uitzondering van het gedeelte dat verhuurd is aan Frits Massolt tot 12 mei 1899, de koper zal op taxatie van twee onpartijdige personen moeten overnemen de toonbank en de winkelkast in de winkel en de baktafel in de bakkerij en gelijk betalen op 12 mei 1895, het eerste bod van fl. 3956,- wordt gedaan door Jan de Jong meelhanderlaar te Franeker. Op maandag 26 november 1894 in koffiehuis “De Nieuwe Doelen” te Franeker verhoogd Pieter Willems Feikema mr timmerman wonende te Herbaijum met fl. 1,- waarna het perceel finaal wordt toegewezen voor fl. 3957,- aan de heer Feikema te betalen in een termijn voor of op 1 mei 1895 in hier ter lande wettig gangbare geldmunt.