1855 Op maandag 5 november 1855 in het logement “De Prins” van castelein Jan Brada wordt bij openbare veiling te koop aangeboden door Reitze Bloembergen Santee deurwaarder te Leeuwarden als gelastigde van Emme Jans Osinga weduwe van wijlen Alle Douwes Lapstra, als moeder en wettige voogdes over haar minderjarige kinderen Froukje en Hermanus bij haar wijlen man in de echt vewekt, Jouke Lapstra buitenvaarder, Douwe Lapstra onderwijzer te Franeker, Jan Lapstra timmerman te Franeker, allen erfgenamen van wijlen Alle Douwes Lapstra, hun drie zuster Halberdina, Elisabeth en Hendrika zijn reeds overleden, een huis met erf staande op de dijkstraat te Franeker in wijk TO 126 Kad. Nr. Sectie A 607, bij dit huis behoord een vrije steeg, plaats en tuin, regenwaterbak en put met pomp, het geveilde wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt met zichtbaren en verborgen gebreken en voorts met actien, lasten en lusten, servituten en gerechtig en dienstbaarheden, de koper mag het huis zonder toestemming van de verkoper niet eerder verhuren dan dat de volledige koopsom is betaald, de koper is verplicht het perceel tegen brandschade te verzekeren bij een solide maatschappij, alle lasten en belastingen die op het huis liggende zijn voor de koper ingaande op 1 januari 1856, de koper is verplicht over te nemen voor fl. 20,- de losse goederen behorende bij het huis, het eerste bod van fl. 1575,- wordt geboden Hendrik Foppe trekschipper en winkelier te Franeker. Op maandag 19 november 1855 ten huize van de weduwe van Lodewijkus de Boer logementhouderse te Franeker wordt het bod van Hendrik Foppe niet verhoogd en met accoord van verkopers finaal toegewezen te betalen in klinkende munt in hollandsche of nieuwe nederlandsche gangbare geldmunten in een termijn bij het aanvaarden van het perceel op 1 mei 1856.