1800 Klaas Feddes de Jong, koopman, en Akke Jans Mulder echtelieden binnen Franeker, kopen op 2-01-1800 een huis, hof en zomerhuis staande en gelegen aan de dijksrtaat binnen Franeker, bij de weduwe van professor Laurentius Meijer bewoond en gebruikt, begerechtigd met een vrije steeg aan de westzijde langs het huis, de aanvaarding kan gescheiden op 12 mei 1800, voorts met actien, lasten, profijten, servituten en gerechtigheden als van ouds, aldus in koop bekomen van Gertje Hendriks mede erfgename van wijlen Keimpe Hendriks in leven woonachtig op Kingmatille onder de dorpe Zweins in eigendom bekomen door scheidingsbrief van 12 september 1799 en gesterkt met haar man Jetze Douwes voor de somma van 1050 cg en 20 stuivers te betalen in een termijn op 12 mei 1800 in baar geld en klinkende munt