1775 Jacques Garcin, V.D. Minister en A.S.M. philosophia doctor et linquae galliciae professor ordinaris aan Frieslands hoge school te Franeker en Anne Elisabeth Riboullea echtelieden binnen Franeker, kopen op 14-12-1775 een deftig huis met hof en massale steeg met het huis ten westen, staande en gelegen op de dijkstraat, met al wat daar aan aard, band, spijker en nagelvast is, de losse goederen als staande en liggende haardijzers, spijskamer en schoorsteenborden, bedsplanken voor zover die de verkoper toe behoren zullen in de koop versmelten, bij de echtelieden kopers bewoond en in huur voor 127 cg jaarlijks volgens huurcontract van 12 mei 1774, belast met actien, lasten, profijten, servituten en gerechtigheden en lantarengeld als van ouds, aldus in koop bekomen van Jacobus Terpstra philosophia doctor en rector gymnasia der latijnse scholen te Deventer voor de somma van 1700 cg te betalen in een termijn op 5 juli 1776 in baar geld en klinkende munt