1785 Salomon Jongma, regerend burgemeester en Johanna Broers Snip echtelieden binnen Franeker, kopen op 08-02-1785 een huis met hof, staande en gelegen op de Dijkstraat, met een vrije steeg ten westen waardoor het huis ten westen, bij Simon Dirks cum uxore als huurders bewoond, een vrije waterlozinge heeft, bij de verkopers bewoond, op 12 mei 1785 vrij te aanvaarden, belast met het onderhoud van straat, wallen, bruggen en pijpen, waterlozinge en riolen voorts met actien, lasten, profijten, servituten en gerechtigheden als van ouds, aldus in koop bekomen van Jacquis Garein (Garcin), VDM en philosophia doctor et linquae galliciae professor ordinaris en mevrouw Anna Elisabeth Reboulleaux echtelieden binnen Franeker voor de somma van 850 gg en 14 stuivers te betalen in baar geld en klinkende munt in twee termijnen op 12 mei 1785 en 2 november 1785.