1800 Klaas Feddes de Jong koopman te Franeker voor zich zelf en als man en voogd over zijn huisvrouw Aukje Jans Mulder kopen op 07-02-1800 een proper huis staande en gelegen op de dijkstraat binnen Franeker, tot 12 mei 1800 in huur bij de Leeuwarder schipper Anske Scheltes Dijkstra cum uxore voor 32 cg jaarlijks, begerechtigd met een vrije waterlosing achter door de steeg van het huis oostwaards, bezwaard met zodanige actien, lasten, profijten, servituten en gerechtigheden als van ouds, de losse goederen bij dit huis behorende zullen door twee onpartijdige personen op taxatie moeten worden over genomen op kosten van de koper en gelijk in klinkende munt worden betaald, aldus in koop bekomen van Titia Lubbers weduwe van wijlen professor Laurentius Meijer voor de somma van 181 gg en 21 stuivers te betalen in twee termijnen op 12 mei en 12 november 1800 in goed gangbare munten en geenzins met lands obligatien of soort gelijke papieren.