1790 Laurentius Meijer, ordinarius professor theologie aan lands academie en Titia Lubbers echtelieden binnen Franeker, kopen op 07-01-1790 een huis cum annexis, staande en gelegen op de Dijkstraat te Franeker, thans bij Studiosus en Jacobus van Dokkum cum uxore als huurders bewoond, belast met actien, lasten, profijten, servituten en gerechtigheden als van ouds, begerechtigd met een vrije waterlosing achter door de steeg van het huis oostwaards, aldus in koop bekomen van Theodorus Adama, predikant te Koudum voor de somma van 500 cg te betalen in een termijn op 12 mei 1790 in klinkende munt en geenzins met landschaps obligatien.