1777 Grietje Johannes weduwe van wijlen Ulbe Jans koopt op 20-03-1777 een huis cum annexis, staande en gelegen aan de dijkstraat binnen Franeker, bij de verkopers bewoond tot 12 mei 1777 die tot die tijd een vrije inwoning genieten, begerechtigd met het mandelige gebruik en onderhoud van de steeg ten oosten, de losse goederen zullen in de koop versmelten, belast met actien, lasten, profijten, servituten en gerechtigheden als van ouds, aldus in koop bekomen van Feike Jans Feikema mr schoenmaker en Aafke Lieuwes echtelieden tot Franeker voor de somma van 600 cg te voldoen en betalen in baar geld en klinkende munt zonder landschaps obligatien in een termijn op 12 mei 1777