1930 verklaren Roelofje Braam weduwe van wijlen Job Aukema wonende te Franeker, Auke Aukema koopman wonende te Harlingen, Ype Aukema kleermaker te Menaldum, Willy Aukema koopman te Franeker, Jan Aukema banketbakker te Franeker, Sietske Aukema helpster in de bewaarschool te Franeker en Sjerk Werner bakkersbedrijf te Harlingen in algehele gemeenschap van goederen getrouwd met Janke Aukema als algehele erfgenamen van wijlen Job Aukema, te hebben op 26-0 6-1930 verkocht en over gedragen aan Sietze Aukema handelaar in hoeden en petten te Franeker een winkelhuis met erf en grond, staande en gelegen aan de dijkstraat te Franeker Kad. Nr. Sectie A 1934 voor de somma van fl. 5750,- inclusief de schuld van fl. 650,- van Ype Aukema die per maand fl. 10,- moet betalen ter aflossing der schuld aan Roelofke Braam.