1858 Op maandag 20 december 1858 in het logement van Evert Oosterbaan te Franeker wordt bij publieke veiling te koop aan geboden door Petrus Hedricus Wilhelm Kleinschmidt kantoorbediende te Franeker als mondeling gelastigde van Atje Meijes de Boer winkelierse en weduwe van Jacob Nolkes van der Meer een huis met erf staande en gelegen op de dijkstraat in wijk TO 125 Kad. Nr. Sectie A 606 te Franeker, het geveilde wordt verkocht in de staat waarin het zich thans bevindt met zowel alle verborgen en onzichtbare gebreken welke daaraan zouden kunnen worden bevonden, voorst met actien, lasten, profijten, servituten en gerechtig en mandeligheden als van ouds, de koper mag het huis pas verhuren nadat hij schriftelijk toestemming heeft verkregen van de verkoper en de volledige koopsom heeft betaald, de koper zal het pand tegen brandschade moeten verzekeren bij een solide brandwaarborg maatschappij, de aanvaarding kan plaats hebben op 12 mei 1859, de toonbank met raam en raampjes, de winkelkast met planken zijn in de koop inbegrepen, het eerste bod van fl. 550,- wordt geboden door Jetze Lieuwkes Schuitmaker timmerman wonende te Franeker, waarop door Bauke Reins Kuurstra politiedienaar te Franeker het bod wordt verhoogd naar fl 557,- en daarop finaal wordt toegewezen en over gedragen te betalen in nederlandsche guldens in een termijn op 2 mei 1859.