1840 Op maandag 7 december 1840 in het logement van Jan de Jager aan de breedeplaats te Franeker wordt bij openbare veiling te koop aan geboden door Jan Bakker mr verver, Douwe Dirks koopman, Jouwert Jouwersma kantoorbediende en Adam Lentz allen wonende te Franeker in hoedanigheid als diaken van de hervormde gemeente en bestuurders van het diaconie weeshuis te Franeker als wettelijke voogden over Feikje, Fokke en Steven Eisinga minderjarige kinderen en enige erfgenamen van wijlen hun ouders Sipke Eisinga en Siebrigje Fokkes Feitsma in leven echtelieden te Franeker, de minderjarige kinderen zijn opgenomen in het weeshuis, een huis met erf staande en gelegen op de dijkstraat in wijk TO 125 Kad. Nr. Sectie A 606 te Franeker, de kosten van deze verkoping voor de advertenties, billetten, trommelen en oproepen, zegels en registratie, rechten en proces vebaal en verteringen zijn fl. 47,15 zijn voor de koper, de vrije aanvaarding kan plaats hebben op 12 mei 1841, belast met actien, lasten, profijten, servituten en gerechtig en mandeligheden als van ouds en in zodanige staat van onderhoud en bewoonbaarheid waarin het zich thans bevindt, het eerste bod van fl. 251,- wordt gedaan door Poppe Andries Damhuis rentenier te Franeker. Op maandag 21 december 1840 wordt het bod van fl. 251,- verhoogd door Johannes Ruurda winkelier te Franeker met fl. 9,- naar fl 260,- waarna het perceel finaal krijgt toegewezen aan Johannes Ruurda te betalen in alhier gangbare gouden of zilveren munten zonder enige voor geld gaande papieren op 12 mei 1841