1748 Melle Scholtens Takema, koopman en Akke Siebouts echtelieden alhier ter stede, kopen op 04-10-1748 een huis cum annexis, staande en gelegen achter op de dijkstraat, bij de verkopers bewoont en in gebruik tot 12 mei 1749, hebbende een mandelige steeg met het huis van doctor Rein Terpstra ten oosten, bezwaart met 12 stuivers jaarlijkse grondpacht, belast met het onderhoud van bruggen, straten, pijpen, wallen, de mandelige steeg, staketten, muren, riolen en waterlozinge en lantarengeld, aldus in koop bekomen van Wietske Arjens weduwe van wijlen Tamme Lolles voor de somma van 350 cg te betalen in baar geld en klinkende munten in een termijn bij het passeren der koopbrief.