1737 Melle Scholtes Takema, koopman op Ameland, koopt op 07-11-1737 2/3 part van een huis staande alhier ter stede op de dijkstraat, bij Ruurd Goverts als huurder gebruikt, het overige 3de part in eigendom van proclamanten tot 12 mei 1738, belast met 32 stuivers jaarlijkse grondpacht en het onderhoud van straten, wallen, bruggen en pijpen en lantarengeld, aldus in koop bekomen van Hendrik Bonnes en Douwe Botes kooplieden tot Franeker voor de somma van 195 cg te betalen in baar geld en klinkende munten bij het tekenen der koopbrief.