1777 Rommert Pieters, bankhouder en Baukje Oepkes Langius, kopen op 12-12-1777 een deftig huis met hof, staande en gelegen in de kerkstraat, bij de verkopers als eigenaars bewoont en gebruikt, op 12 mei 1778 vrij te aanvaarden, bezwaart met 7 stuivers jaarlijkse grondpacht te betalen aan het Claar Kamster weeshuis, de losse goederen welke ten dage aan het huis toe behoren zullen op taxatie van onpartijdige mensen door de verkoperse en kopers aangesteld, over nemen en gelijk te betalen, begerechtigd met met het vrij gebruik van een uitgang in de steeg ten oosten en noorden naar de kerkstraat, belast met het onderhoud van straat, wallen, staketten, pijpen en bruggen, muren, steeg, riolen, waterlozinge en lantarengeld, aldus in koop bekomen van Pietje Ruitenschild weduwe van Jetze SjoerdsTwijnsma en Sjoerd Twijnsma erfgenamen van wijlen zijn vader Jetze Sjoerds Twijnsma mr. metselaar voor de somma van 879 gg te betalen in baar geld en klinkende munten in twee termijnen op 1 juni 1778 en 12 mei 1779.