1756 Jetze Sjoerds Twijnsma mr metselaar en Pietje Abrahams Ruitenschild kopen op 12-11-1756 een deftig huis voorzien van een royaal groot voorhuis, ter zijde een mooi voorkamertje, twee benedenkamers met uitzicht op het hof, twee grote bovenkamers, een klein bovenkamertje voorzien van een bedstee, een grote ruime zoldering, keuken, deftige kelder, stalling voor zes paarden, put, waterbak, secreet, een vrije in en uitgang massaal over de plaats van het huis ten noorden, een deftig hof voorzien van vruchtbomen, staande en gelegen in de kerkstraat, bij Binskje Sipkes de weduwe van Hilbert Harmens als huurster bewoond voor 20 cg jaarlijkse huur tot 12 mei 1757, belast met 7 stuivers jaarlijkse grondpacht te betalen aan het Claar Kamster weeshuis en onderhoud van straat, wallen, staketten, pijpen en bruggen, muren, steeg, riolen, waterlozinge en lantarengeld, de losse goederen zullen op taxatie van onpartijdige mensen door de verkoperse en kopers aangesteld, over nemen en gelijk te betalen in baar geld en klinkende munten, aldus in koop bekomen van de vroedsman Klaas Heeres Tiensma en Tietje Jans Baardt, echtelieden voor de somma van 500 cg te betalen in een termijn bij het tekenen der koopbrief, De kosten van het proclameren, zegel, schrijven van de koopbrief, revesaalzegel, drukken en plakken van de billetten, tromslaan en omroepen en verteringen komen voor de kopers zijnde 8 cg en 18 stuivers.