1778 Klaas Mulder, vroedsman en Bart Johannes Bouwens, mr. timmerman kopen op 06-02-1778 een deftig huis met een hof en paardestalling met hooizolder, staande en gelegen aan de breedeplaats op de hoek van de kerkstraat, bij de weduwe van wijlen de schepene Gerardus Couperus bewoond tot 12 mei 1778, de losse goederen behorende bij dit huis zullen op de dag der aanvaarding op taxatie overgenomen moeten worden en gelijk betaald, aldus in koop bekomen van Dominicus Terpstra te Ried voor zich zelf voor een helft en in qualiteit als voogd over zijn huisvrouw Dirkje Halma voor een 1/4 part en Rinnert Halma huisman op het War in qualiteit als erfgenaam van wijlen hun vader Rinse Halma in leven woonachtig binnen Franeker voor de resterende 4de part, voor de somma van 750 gg de koopschat zal betaald moeten worden in baar geld en klinkende munt in twee termijnen op 1 mei en 1 november 1778