1847 Sjoerd Hommes Bakker, mr bakker koopt op 20-11-1847 een huis met bleekveld staande en gelegen in de kerkstraat wijk TO nr. 68 kadastraal bekend sectie A 551, voor fl. 400,- van Watze Paulus Kamminga trekschipper te Franeker, belast met 1 gulden en 75 centen jaarlijkse grondpacht te betalen aan het Klaar Kamster weeshuis, de losse goederen zijn in de koop inbegrepen.