1753 Hein van Blankendaal, apothecaris en Hiltje Ydema, echtelieden binnen Franeker kopen op 02-02-1753 een huis met tuin staande en geleden in de kerkstraat, bij Frans Bakels academie adsistent als huurder bewoont en gerechtigd tot 12 mei 1753 voor 20 gg jaarlijkse huur, belast met het ordinaire onderhoud van wal, straat, staketten, waterlozinge, vensterslag, lichtschepping en lantaarngeld, aldus In koop bekomen van de diakonie der gereformeerde gemeente en allementerende Minke Eelses weduwe van Andries Joukes voor de somma van 118 gg te betalen in twee termijnen op 1 mei en 1 november 1753.