1721 Sijke Ates Schengen, weduwe van Gatze Pieters