1767 Sijds Gerbens, gezworen turfdrager en Sijtske Jans kopen op 13-3-1767 een huis met erf, staande en gelegen op het eilandje, van Gellius Tamminga, mr. Chirurgijn en Hotse van der Meulen, vroedsman. Bij de kopers bewoond.