1790 Pieter Pieters Pook, Mr. metselaar en Geertuida Voogd kopen op 05-01-1790 een huis met erf, staande en gelegen op het Nieuwe Hof tussen de kerkstraat en de lijnbaanbrug, bij Pieter Jobs weduwe bewoond, belast met 42 stuivers jaarlijkse grondpacht te betalen aan de stads armenvoogden, aldus in koop bekomen van de weledele heer Rudolf Nauta, Juridisch doctor voor de somma van 100 gg te betalen op 14 februari 1790 in klinkende munten.