1783 Pieter Jobs en Trijntje Bartles kopen op 14-03-1783 een huis met erf, staande en gelegen in het nieuwe hof, bij verkopers bewoond tot 12 mei 1783, belast met 42 stuivers jaarlijkse grondpacht te betalen aan de stads armenvoogden, aldus in koop bekomen van Gerben Pieters en Antje Pieters echtelieden tot Franeker voor de somma van 240 gg en 7 stuivers te betalen in baar geld en klinkende munten gelijk bij het tekenen der koopbrief.