1770 Gerben Pieters, timmerknecht in lands werk te Franeker en Antje Pieters, echtelieden, kopen op 14-09-1770 een huis met hof en zomerhuis, staande en gelegen in het nieuwe hof, bij de verkoper bewoond geweest, de kopers hebben het recht van verhuur voor 10 jaren ingaande 12 mei 1770 tot 12 mei 1780 voor 22 cg jaarlijks, bezwaart met 2 cg en 2 stuivers jaarlijkse grondpacht te betalen aan de stads armenvoogden, voorzien van een regenwaterbak, put en een vrije steeg, aldus in koop bekomen van Jacobus Ruitenbach, opzichter van lands werken te Franeker voor de somma van 500 cg te betalen in baar geld en klinkende munten bij het tekenen der koopbrief 150 cg en op aller heiligen aanstaande 150 cg en het restand van 200 cg op 12 mei 1771.