1761 Jacobus Ruitenbach, mr timmerman en opzichter lands werken koopt op 01-02-1761 een huis met erf, staande en gelegen in het nieuwe hof, bezwaart met 42 stuivers jaarlijkse grondpacht, aldus in koop bekomen van Geertje en Trijntje Pieters, meerderjarige vrijsters en hun moeder Dieuwke Siebouts weduwe van wijlen Pieter Tjallings voor de somma van 180 gg te voldien en betalen in twee termijnen in baar geld en klinkende munten op 12 mei en 12 november 1761.