1897 Johannes Leicht, schoenmaker te Franeker voor zich en als toeziend voogd over minderjarigen, Jurjen Leicht schoenmaker te Franekeren Jacob Broersma, koopman voor zich en in gemeenschap van goederen gehuwd geweest met Anna Catharina Leicht overleden op 11 oktober 1897 en bij testament erfgenaam en vader over zijn minderjarige kinderen Klaas en Janke Broersma geboren uit zijn huwelijk met Anna Catharina Leicht, bieden op 18-11-1897 te koop aan een winkelhuis met erf en hok, staande en gelegen in de kerkstraat kadastaal bekend als sectie A 1319, Johannes, Jurjen en wijlen Catharina Leicht zijn eigenaars van dit pand als erfgenamen van wijlen Hiltje Oosterhagen weduwe van Lodewijk Leicht, het huis heeft het recht om een goot aan de zuidkant van de muur te behouden voor afvoer van het regenwater, Foppe Willems Anema, timmerman te Franeker koopt het huis voor fl. 1381,- te betalen in een termijn op 12 mei 1898.