1885 Op maandag 9 maart1885 in koffiehuis “De Nieuwe Doelen” te Franeker wordt bij openbare veiling te koop aangeboden door Gerrit Brugsma mr timmerman te Franeker als beheerder der algehele huwelijkse goederen in gemeenschap van zijn huisvrouw Martje Wittema, Cornelis van der Meer werkman te Franeker als bewindvoerder over de goederen van zijn minderjarige kinderen Antje, Jan, Bauke en Albert bij zijn huisvrouw Trijntje Wittema in de echt verwekt, Aukje van der Meer dienstmaagd te Franeker, Rigtje Limburg koopvrouw weduwe van Jouke Wittema wonende te Franeker als moeder en wettige voogdes over haar minderjarige kinderen Hans en Pieter Wittema bij wijlen haar man in huwelijk verwekt, Folkert Wittema spoorweg werker te Midlum voor zich zelf en als toeziend voogd over Hans en Pieter Wittema, Rinske en Hendrik Immel minderjarige kinderen van Antoon Immel en wijlen zijn huisvrouw Jeltje Wittema, Anton Immel venter te Franeker als vader en voogd over zijn minderjarige kinderen bij wijlen zijn huisvrouw Jelte Wittema in de echt verwekt, Magnus Souverein werkman wonende te Harlingen als beheerder der algehele huwelijkse goederen in gemeenschap van zijn huisvrouw Geertje Wittema, Klaas Jansma ovenknecht te Franeker als beheerder der algehele huwelijkse goederen in gemeenschap van zijn huisvrouw Marijke Wittema, Andries Wittema wagenmakersknecht te Leeuwarden, Hendrik Pierik bode te Harlingen, Jouke Pierik slager te Sneek, Geertje Pierik onderwijzeres aan de bewaarschool te Harlingen, allen erfgenamen van wijlen Marijke Wittema weduwe van Hendrik Foppe overleden te Franeker op 17 februari 1885, een huis met erf en achterstaande woningen staande en gelegen aan de dijkstraat in wijk TO 126 Kad. Nr. Sectie A 1562, met een vrije steeg, put, regenwaterbak en secreet, een huis Kad. Nr. Sectie A 1563 en een huis Kad. Nr. Sectie A 1588, bij afzonderlinge toewijzing hebben de percelen mede gebruik van de steeg, put, regenwaterbak en secreet met de verplichting deze voor de helft mede te onderhouden, de hoed, moed en onderhoud van het gekochte gaan voor iedere koper dadelijk na de finale toewijzing over en in, de belastingen komen na 1 januari 1885 voor rekening van de koper, de aanvaarding van de percelen kan plaats hebben op 12 mei 1886 uitgezonderd het deel wat door de weduwe van Hendrik Foppe in gebruik is geweest welk op 12 mei 1885 aanvaard kan worden, het toemetselen van de opening in de muur tussen de percelen moet geschieden voor of op 12 mei 1886, het eerste bod op perceel Kad. Nr. 1563/1588 wordt gedaan door Doekle Monsma koopman te Franeker met fl. 1227,- en op perceel Kad. Nr. 1562 bied Minne van Smeden koopman fl. 651,-. Op maandag 23 maart in koffiehuis “De Nieuwe Doelen” te Franeker wordt het bod van Doekle Monsma verhoogd door Minne van Smeden naar fl. 1427,- die het krijgt toegewezen en Jochum Aukes Nijdam koopman en winkelier te Franeker bied fl. 701 voor perceel Kad. Nr. 1562 en deze het krijgt toegewezen, te betalen in een termijn voor of op 1 mei 1885 in hier ter lande wettig gangbare gouden of grove zilveren nederlandsche geldmunt.