1885 Jan van der Schoot kleermaker wonende te Franeker verklaard op 22-04-1885 verkocht en in ware eigendom over gedragen te hebben aan Evert van der Schoot koopman te Franeker een winkelhuis met erf staande en gelegen aan de dijkstraat binnen Franeker Kad. Nr. Sectie A 1606, bezwaart met 15 cents jaarlijkse grondpacht, begerechtigd met een uitgang door de steeg ten westen en het quoteel onderhoud van de steeg, de twee toonbanken, winkelstellingen en drie spiegels zijn in de koop inbegrepen, het gekochte wordt ontvangen in de staat en toestand zou goed en kwaad groot en klein als het moge zijn met mandeligheden heerschende en lijdende voortdurende en niet voordurende erfdienstbaarheden zichtbare en verborgen gebreken en onderhoud belastingen en bewaren, actien, servituten en gerechtigheden, alle lasten en belastingen zijn vanaf de 1ste januari 1885 voor rekening van de koper, aldus verkocht en gegeven voor de somma van fl. 1500,- te betalen in een termijn op 1 mei 1885