1838 Martha Smit zonder beroep wonende in het diakonie gasthuis te Franeker en in eigendom verkregen als wettige erfgenaam van wijlen haar vader Marcus Klases Smit, verklaard op 06-11-1838 uit de hand verkocht te hebben aan Evert Renses van der Haak slager en Johanna Toussaint echtelieden binnen Franeker, een huis met erf en alles wat er toe en aan behoord, staande en gelegen in de dijkstraat wijk TO 127 Kad. Nr. Sectie A 608 te Franeker, bezwaard met 60 centen jaarlijkse grondpacht aan het Claar Kamster weeshuis, voorts om ontvangen te worden in de staat van onderhoud, bruik en bewoonbaarheid en met actie, servituten, gerechtig en mandeligheden en verplichting tot onderhoud ten voor en nadeel zoals van ouds, aldus verkocht en gegeven voor de somma van fl. 650,- te betalen jaarlijks voor het eerst op 1 mei 1839 fl. 50,- en vervolgens op den eersten meidag van 1840 fl. 600,- alles in goed gangbare klinkende munten.