1806 Simon Feddes Houtstra, schipper van Franeker op Leeuwarden, koopt op 25-03-1806 een huis met bleekveld en tuin staande en gelegen op de dijkstraat binnen Franeker, bij de verkoperse bewoond en gebruikt, op 12 mei 1806 vrij te aanvaarden, belast met 12 stuivers grondpacht aan het Claar Kamster weeshuis, bezwaard met actien, lasten en lusten, servituten en gerechtig en dienstbaarheden en het onderhoud van de staketten, de losse goederen bij dit huis behorende zullen in de koop versmelten, aldus in koop bekomen van Feikje Harings weduwe van Tjeerd Baukes van der Hout voor de somma van 399 cg, de koopsom moet worden betaald in alhier gangbaar grof zilvergeld in twee termijnen bij het tekenen de koopbrief 34 cg en 12 penningen en het restant op 12 novenber 1806.