1805 Feikje Harings, weduwe van Tjeerd Baukes van der Hout koopt op 28-03-1805 een huis cum annexis staande en gelegen aan de dijkstraat binnen Franeker, bij Sietske Hilles weduwe van Pieter Klaas Andringa in huurvoor 40 cg jaarlijks, met het recht van huur tot 12 mei 1812 volgens het huurcontract van 29 november 1804, bezwaard met actien, lasten en lusten, servituten en gerechtig en dienstbaarheden en het onderhoud van de staketten, de losse goederen bij dit huis behorende zullen in de koop versmelten, aldus in koop bekomen van Cornelis Broers Stellingwerf, voerman thans woonachtig tot Tzummarum voor de somma van 800 cg te betalen in goed gangbare klinkende munt en geenzins met lands obligatien bij het tekenen de koopbrief 350 cg en over een half jaar het restant van de koopsom.