1804 Simon Sijbouts Jager, winkelier en Tjitske Jurriens echtelieden binnen Franeker kopen op 02-03-1804 een huis cum annexis staande en gelegen op de hoek van de kerkstraat bij de brug, laatst bij Sietske Tjallings weduwe van wijlen Hendrik Cornelis als eigenaresse bewoond geweest, de losse goederen kunnen op taxatie over genomen worden en dan gelijk betaald in klinkende munten, aldus in koop bekomenvan Govert de Haas, koopman en distillateur en Isaac Telting, secretaris als geauthoriseerde curators over de verlaten boedel van Sietske Tjallings en Hendrik Cornelis voor de somma van 350 cg te betalen in gangbaar zilvergeld in twee termijnen op 1 mei en 1 november 1804.