1797 Gerke Westerdijk, Mr. horlogiemaker en lid van het gerecht deser stede, koopt op 15-12-1797 een proper en wel ter nering staand huis en bakkerij, staande en gelegen aan de dijkstraat binnen Franeker, bij wijlen Marten Nauta bewoond geweest, de losse goederen als winkelbenodigdheden en bakkersgereedschappen zullen niet in de koop versmelten doch op taxatie worden verkocht, aldus in koop bekomen van Dr. Rudolf Oostenbroek Nauta als gelastigde van Petrus Nauta, predikant en wijlen Marten Nauta, benevens Klaas Radersma en Piebe Johannes Piebenga als curatoren over Marten Nauta voor de somma van 750 gg te betalen in klinkende munten bij het tekenen der koopbrief.