1793 Hendrik Cornelis, stokersknecht en Sietske Tjallings Tjallingi kopen op 07-12-1793 een wel ter nering staand huis, staande en gelegen op de hoek van de kerkstraat bij de brug, bij Jacob Pieters, timmerknecht bewoond voor 26 cg jaarlijkse huur,de koper moet voldoen aan de lasten die verschijnen als rieel, wacht en lantarengeld en dat de koper voor een deel mee moet betalen aan de reparaties van de kerkstraatbrug, de losse goederen behorende bij de winkel zullen niet in de koop versmelten, doch op taxatie worden verkocht en gelijk te betalen voorts belast met het onderhoud van straat, wallen, bruggen en pijpen, waterlozinge, riolen, aldus in koop bekomen van Aaltje Santé weduwe van Pieter Melles van Hoorn, mr metselaar voor zich zelf een helft en als erfgename van wijlen jaar man Pieter Melles van Hoorn voor de andere helft alzo tezamen voor het geheel voor de somma van 137 gg te betalen in een termijn op 12 mei 1794 in baar geld en klinkende munten en verder te betalen aan de gerechtsbode 40 penningen voor het proclameren, oproepen en verteringen.