1773 Johannes Molenaar, koopman tot Franeker koopt op 15-03-1773 een huis met erf, staande en gelegen op de hoek van het Nieuwe Hof en kerkstraatbrug, bij Hette Hotzes cum uxore bewoont tot 12 mei 1773, de koper zal op taxatie moeten ontvangen alle losse goederen aan het huis behorende en gereed te betalen in klinkende munten, aldus in koop bekomen van Jacobus Pieters, meerderjarige vrijgezel voor de somma van 230 gg en 7 stuivers te betalen in een termijn bij het geven der finale palmslag op 12 mei 1773 in klinkende munten,