1768 Sjoerd Jans en Sjoukje Jans, echtelieden te Franeker, kopen op 02-12-1768 een huis met erf, staande en gelegen op de dijkstraat nabij de roskam, bij de verkopers bewoond, de weduwe van Taede Gerrits heeft de vrijheid om vier tot zes weken na 12 mei 1769 in het voorkamertje te blijven wonen zonder huur te betalen, bezwaart met 14 stuivers jaarlijkse grondpacht, aldus in koop bekomen van Hans Simons, koopman en mr. Bakker voor de somma van 999 cg te voldoen en betalen in baar geld en klinkende munten in een termijn.