1752 Pieter Tjepkes Salverda, vroedsman en Aaltje Freerks Wijnja echtelieden te Franeker kopen op 21-03-1752 een huis met erf, staande en gelegen in de dijkstraat tegenover de Roskam, de losse goedere zoveel de verkoper toebehoren zullen in de koop versmelten, de huur is 24 cg jaarlijks van 12 mei, aldus in koop bekomen van Gorrit Hillebrands koopman alhier ter stede voor de somma van 340 cg gelijk te betalen bij het tekenen van de koopbrief in baar geld en klinkende munten. Kosten proclamatie en koopbrief 6 cg en 1 stuiver.