1747 Marten Nauta, meerderjarige bakkersgezel koopt op 17-11-1747 een huis met hof, staande en gelegen in de dijkstraat, met al het gene wat daarom en aan aard, muur, band, spijker en nagelvast is, bij Petrus Wielandt bakenmeester als huurder bewoond voor 36 cg jaarlijks, belast met 12 stuivers jaarlijkse grondpacht die de verkopers voor 12 mei as. moeten betalen en de huur opgezegd wordt op 30 september 1747, voorts belast met onderhoud van straten, wallen, bruggen, staketten, riolen, waterlozinge, muren, scheidsloot en lantarengeld, aldus in koop bekomen van Pieter Hemmes, mr. Timmerman en Johanna Coerts echtelieden, voor de somma van 900 cg. Proclamatiekosten 16 stuivers en 8 penningen.