1740 Pieter Jans Hemmes mr timmerman en Johanna Catharina Coerts ectelieden tot Franeker, kopen op 26-02-1740 een huis met hof, staande en gelegen aan de noordkant van de dijkstraat, bij de verkopers bewoont tot 12 mei 1741 voor 30 cg, belast met 1 gg jaarlijkse grondpacht te betalen aan Murk de Haan, verders belast met onderhoud van straat, wallen, bruggen en pijpen, rolen, waterlozinge, staketten en lantarengeld, aldus in koop bekomen van Jacob Jans mr smid en Liesbeth Pieters echtelieden alhier ter steden voor de somma van 302 gg te betalen in baar geld en klinkende munten in een termijn op 12 mei 1740.