1740 Nicolaas Lentz mr bakker en Elisabeth Massen echtelieden tot Franeker, kopen op 19-02-1740 een deftig huis met nering rijke bakkerij, staande en gelegen in de kerkstraat, bij de verkopers bewoont, belast met nog 14 jaren verhuur ingaande 12 mei 1740 voor 40 cg jaarlijks, de koper kan direct of op 12 mei 1740 de bakkers gereedschappen die nodig zijn om te bakken op taxatie van twee onpartijdige personen direct ontvangen of op 12 mei en dan gelijk te betalen, bezwaart met 1 cg jaarlijkse grondpacht en belast met lantarengeld, aldus in koop bekomen van Johannes Heidema mr bakker en Joukje Ypes echtelieden tot Franeker voor de somma van 900 cg te betalen in baar geld en klinkende munten in twee termijnen op 12 mei 1740 en 1741.