1732 Jacob Jans mr smid en Liesbeth Harmens zegge Pieters echtelieden tot Franeker kopen op 12-11-1732 een huis met hof, staande achter aan de noordkant van de Dijkstraat, bezwaart met 1 gg en 12 stuivers jaarlijkse grondpacht, belast met onderhoud van straat, wallen, bruggen en pijpen, rolen, waterlozinge, staketten, aldus in koop bekomen van Johannes Piebes mr timmerman gesterkt met de diakonie der gereformeerde gemeente alhier ter stede als alimentatoren van Johannes Piebes voor de somma van 250 cg doende te betalen in baar geld en klinkende munten in een termijn op 12 mei 1733.