1728 Nieske Hanses Wittema meerderjarige vrijster binnen Franeker verklaard en bekend op 09-04-1728 in ware eigendom overgedragen en verkocht te hebben aan Aafke Abbes weduwe van wijlen Jacob Sjabbes wonende op de grachtswal ten zuiden buiten Franeker een huis met winkel staande en gelegen op de hoek van de kerkstraat tot Franeker, bij de verkoopster als eigenaar bewoont, belast met 17 stuivers en 8 penningen jaarlijkse grondpacht, alzo verkocht en gegeven voor de somma van 410 cg te betalen met gangbaar geld en klinkende munten in een termijn bij het tekenen der koopbrief op 12 mei 1728. Tjeerd Sijbouts, kalkvoerder als man en voogd over zijn huisvrouw Trijntje Jans en gesterkt met de procureur Jacobus Reinalda protesteert tegen de verkoop wegens niaarrecht en de belofte van koop gedaan door de verkoperse en het aannemen van 40 cg zo dat het gerecht der stede Franeker de koop annuleert en Tjeerd Sijbouts de koper wordt.