1720 Menno Fidentsma mr chirurgus en Trijntje Klases echtelieden binnen Franeker op 08-11-1720 kopen een huis met hof en zomerhuis, staande en gelegen aan de noordkant van de dijkstraat, bij de verkopers bewoond en in gebruik tot 12 mei 1721 welke tot die tijd in de woning mogen verblijven en gebruiken, belast met actien, lasten, profijten, servituten en gerechtigheden als van ouds, de steeg ten westen is mandelig met de naasteleger, alzo in koop bekomen van de predikant Arnoldus Landreben tot Franeker voor de somma van 1200 cg te betalen gelijk bij het tekenen der koopbrief in baar geld en klinkende munt zonder landschaps obligatien, alle onkosten van de verkoop komen voor rekening van de kopers.